ГОЛОВНА

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

АУДІО- ТА ВІДЕОФАЙЛИ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ

КОНТАКТИ

ТЕСТИ

Тут містяться посилання на файли, що можна завантажити безкоштовно.


Іспансько-український послідовний переклад: вправи, тексти, техніка нотування /С.Б.Фокін. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. - 64 с. Методична розробка є узагальненням досвіду викладання практики усного перекладу та спецкурсу “основи послідовного перекладу та техніки нотування" для студентів з напряму 0305 (філологія, спеціальність – переклад 6.030500) і призначена для студентів старших курсів, які починають підготовку з послідовного перекладу у VII семестрі. Матеріал розподілено на два розділи, розраховані в цілому на 48 аудиторних годин.

Іспансько-український послідовний переклад (ЗАВАНТАЖЕННЯ)


Практикум з техніки нотування. Переклад з іспанської /С.Б.Фокін. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. - 60 с.

Практикум з техніки нотування (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів).. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. - 119 с.
Основні принципи пошуку у текстових корпусах (фрагемнт посібника) /С.Б.Фокін. -

Основні принципи пошуку у текстових корпусах (ЗАВАНТАЖЕННЯ ФРАГМЕНТА)Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів).. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. - 119 с.
Посібник можна використовувати для занять та самостійної підготовки до послідовного та синхронного перекладів. Аудіо- та відео- файли (цілісні та з паузами) можна завантажити на сайті у розділі "Аудіо- та відеофайли". Картинка

Переклад конференцій (ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОСІБНИКА)

Інтерактивні вправи для закріплення еквівалентів з уроків посібника можна пройти тут


Фокін С.Б. Хибні друзі перекладача (іспанська, українська мови). Словник-довідник. - К.: Капрі, 2015. - 112 с.
У словнику представлено 500 проблемних з погляду перекладу лексем іспанської мови, відібраних на підставі аналізу викладацького досвіду, узагальнення типових помилок студентів, перекладачів-початківців; враховано й виправлено деякі неточності, виявлені в опублікованих українсько-іспанських словниках. Картинка

Хибні друзі перекладача: іспанська, українська мови (ЗАВАНТАЖЕННЯ ФРАГМЕНТА)

Пройти тест з хибних друзів перекладача


Фокін С.Б. Комп'ютерні інноваційні технології в перекладацькій та перекладознавчій діяльності. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. - 254 с.
У начальному посібнику розглядається широке коло програм, знарядь і методів їх використання, необхідних перекладачеві: від корисних функцій текстових редакторів до простих і складних запитів у текстових двомовних та одномовних корпусах (регулярні вирази включно). Окрема увага приділяється електронним словникам нових типів: конкорданс, інверсійний словник, електронний тезаурус, частотні словники, зведений словник та інші. У посібнику також розглядаються деякі принципи й алгоритми опрацювання природної мови у традиційних комп'ютерних програмах та знаряддях штучного інтелекту, зокрема, у програмах автоматичного генерування словників та программах автоматизованого перекладу. Один з розділів присвячено методологічному потенціалу комп'ютерних інноваційних технологій для дослідження перекладу, що ґрунтується переважно на виявлені маркерів (жанрово-стилістичних, дискурсивних, тематичних тощо), а також переваги комп'ютерної техніки під час автоматичного аналізу великого обсягу даних, макростилістичних явищ, статистичного розрахунку компарабельних явищ у співвідносних, оригінальних і перекладних текстах, а також можливої інтерпретації отриманих результатів. Картинка

Комп'ютерні інноваційні технології в перекладацькій та перекладознавчій діяльності(ЗАВАНТАЖЕННЯ ФРАГМЕНТА)


Фокін С.Б. Функції текстових редакторів, корисні у практиці перекладу. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. - С. 178-185.
У фрагменті розглядаються такі функції редакторів, як різного роду автоматичні заміни, збереження текстового документа у різних форматах, його захист паролем; можливості розмітки, оформлення і перекладу субтитрів для фільмів.

Функції текстових редакторів, корисні у практиці перекладу(ЗАВАНТАЖЕННЯ ФРАГМЕНТА)Фокін С.Б. Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів (стаття) У статті розглядаються деякі формальні аспекти усного послідовного та синхронного перекладів, зокрема, швидкість, міра точності відтворення різного роду інмормації, а також роль цих параметрів для оцінки якості й розробки дидактичних матеріалів для усного перекладу.

Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів(ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Фокін С.Б. Специфіка пошуку теоретичного та емпіричного матеріалу в наукових розвідках студентів з фаху "переклад" (стаття) У статті дано деякі рекомендації, як вести бібліографічний пошук загальнотеретичних джерел, так і матеріалу для дослідження (перекладів)

Фокін С.Б. Специфіка пошуку теоретичного та емпіричного матеріалу в наукових розвідках студентів з фаху "переклад"(ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Фокін С.Б. Паралелізм та розбіжності суфіксів -ин(-ін)/-ina, -ит(-іт)/-ita в українському та іспанському термінотворенні У статті розглядаються співвідносні у деяких значеннях українські та іспанські суфікси -ин(-ін)/-ina, -ит(-іт)/-ita, важливі у термінотворенні різних науково-технічних галузей, багатозначність суфіксів, потенційні хибні друзі перекладача, спричинену різною мірою багатозначності суфіксів; зокрема, це стосується номінації хімічних сполук, мінералів, захворювань, історичних епох.

Фокін С.Б. Паралелізм та розбіжності суфіксів -ин(-ін)/-ina, -ит(-іт)/-ita в українському та іспанському термінотворенні(ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Фокін С.Б. Частотні параметри перекладної мови в загальній та частковій теоріях перекладу (на матеріалі іспанських герундіальних перифраз) У статті розглядається специфіка статистичного розрахунку деяких особливостей індивідуального стилю перекладача відповідно до частотних параметрів вживання лексико-граматичних одиниць. Дослідження проведено на матеріалі статистичного розрахунку вживання різними перекладачами герундіальних перифраз. Якщо в мові оригіналу немає відповідного явища, яким наділена цільова мова, воно стає додатковим можливим засобом вираження, і його вживання продиктовано радше індивідуальним вибором перекладача, ніж вихідним текстом. Дослідження показало, що в перекладах іспанською мовою, на відміну від оригінальних текстів іспанською мовою, частота герундіальних перифраз в цілому занижена на тлі суттєвого завищення частоти деяких перифраз, у перекладах менше розмаїття перифраз; інколи спостерігається завищення частоти певної перифрази (так званої “улюбленої перифрази”).

Фокін С.Б. Частотні параметри перекладної мови в загальній та частковій теоріях перекладу (на матеріалі іспанських герундіальних перифраз)(ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)

Фокн С.Б. Переваги корпусів малого обсягу для дослідження макроявищ у перекладі Достатній обсяг корпусу може варіюватися залежно від потреб дослідження. Під час дослідження макроявищ в оригінальних та перекладних текстах принципово треба розмежовувати такі що 1) не піддаються формалізації; 2) що формалізуються частково; 3) що не формалізуються. Для перших і других доречно використовувати корпуси малого обсягу, які в цьому випадку мають низку переваг. Ключові слова: переклад, макростилістика, корпусна лінгвістика, лінгвостатистика.

Фокн С.Б. Переваги корпусів малого обсягу для дослідження макроявищ у перекладі(ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Фокін С.Б. Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажа в оригіналі і в перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси) Фокін С.Б. Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажа в оригіналі і в перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси) Статтю присвячено аналізу тих мовленнєвих характеристик персонажа у вихідному й цільовому текстах, що набувають функціональної значущості завдяки регулярній реалізації в контексті всього художнього тексту, зокрема, це так звані мовні аномалії та регулярно повторювані компоненти твору (ключові слова, рефрен). Зазначені характеристики несуть суттєву інформацію для сприйняття образу й заслуговують на увагу перекладача, адже розкривають характер, соціальний статус, емоційний стан персонажа. На практиці макроконтекстуальні характеристики не обов’язково відтворюються на тому самому рівні в перекладі. Аналіз першого тому роману "Дон Кіхот" та його перекладу в виконанні Миколи Лукаша показав, що в оригіналі наявні маркери мовлення персонажів, які в перекладі не зберігаються; натомість з’являються інші, які в цілому відповідають збереженню цілісного образу і які можна розглядати як компенсації. Ключові слова: мовлення персонажа, мовні аномалії, макроконтекст, категорія повтору, маркер, компенсація.

Фокін С.Б. Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажа в оригіналі і в перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси)(ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Фокін С.Б. Прийом транспозиції в перекладі з іспанської на українську: об’єктивний та суб’єктивний аспекти. При перекладі граматичних одиниць, які можуть мати формальні еквіваленти в мові перекладу, транспозиція пов’язана з розбіжностями в узусі, частотності вживання одиниць, і об’єктивність використання транспозиції тут носить вже не облігаторний, а ймовірносно-статистичний характер, отже, суб’єктивним можна тут розглядати вже сам факт використання/невикористання транспозиції, окрім, безперечно, різних способів транспозиції та різного лексичного наповнення в перекладі. Такі транспозиції особливо часто відбуваються при перетворенні іспанського неузгодженого означення в узгоджене та навпаки, прислівникових виразів у прислівники, дієслівно-іменних аналітичних конструкцій в синтетичні.

Фокін С.Б. Прийом транспозиції в перекладі з іспанської на українську: об’єктивний та суб’єктивний аспекти.(ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Фокін С. Б. Відтворення семантики атрибутивності в українсько-іспанському перекладі ( на матеріалі підрядних означальних речень) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Іноземна філологія. – 2005. – Вип. 39. – С. 38-41. При перекладі граматичних одиниць, які можуть мати формальні еквіваленти в мові перекладу, транспозиція пов’язана з розбіжностями в узусі, частотності вживання одиниць, і об’єктивність використання транспозиції тут носить вже не облігаторний, а ймовірносно-статистичний характер, отже, суб’єктивним можна тут розглядати вже сам факт використання/невикористання транспозиції, окрім, безперечно, різних способів транспозиції та різного лексичного наповнення в перекладі. Такі транспозиції особливо часто відбуваються при перетворенні іспанського неузгодженого означення в узгоджене та навпаки, прислівникових виразів у прислівники, дієслівно-іменних аналітичних конструкцій в синтетичні.

Фокін С. Б. Відтворення семантики атрибутивності в українсько-іспанському перекладі ( на матеріалі підрядних означальних речень) (ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Фокін С.Б. Критерії оцінки письмового перекладу неспеціалізованого тексту в контексті н-бальної системи. На основі пропозицій декількох перекладачів та вчених, а також виходячи з сучаснихреалій, вимог та мети освіти запропоновано критерії оцінки студентського письмовогоперекладу неспеціалізованого тексту. Зокрема, в оцінці враховуються умови виконанняперекладу, обсяг тексту оригіналу, типи помилок: відтворення змісту, стилю, дотриманнянорми цільової мови. Based on several proposals by different translators and translotologists as well as on thereality, demands and the goal of education, criteria for evaluating students’ translations areproposed. Particularly, the evaluation model deals with such factors as conditions of translation,volume of texts, types of errors when rendering the contents, the style of the original along with thetarget language norms in translated texts.

Фокін С.Б. Критерії оцінки письмового перекладу неспеціалізованого тексту в контексті н-бальної системи // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016.– Вип. 56. – Ч.2. – С. 311-320 (ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Вимоги до дефініцій терміна (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Фокін С.Б. Двомовні перекладні словники: причини недосконалості та перспективи оптимізації [Bilingual Dictionaries: Reasons for Dissatisfaction and Ways of Optimization] Розглянуто основні причини недосконалості двомовних перекладних словників:розбіжність інтенсіоналу та екстенсіоналу лексем різних мов, наявністьбезеквівалентних лексичних одиниць, а також теоретична невичерпність лексико-семантичних варіантів слова. Шляхами оптимізації словників є розширення гасласловника довільних словосполучень, залучення ілюстрацій, інтеграція словників зтермінологічними картками та метамовним описом. Mainreasonsofbilingualdictionariesdeficienciesareconsidered: divergencebetweenextensionandintensionoflexemesintwodifferentlanguages, non-equivalencelexemes, aswellastheoreticalinexhaustibilityoflexeme entries. The ways of optimization include the extensionof lemmasto lose word combinations, inclusion of illustrations, integration of dictionaries withterminological cards and metalinguistic description.

Фокін С.Б. Двомовні перекладні словники: причини недосконалості та перспективи оптимізації [Bilingual Dictionaries: Reasons for Dissatisfaction and Ways of Optimization] // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017.– Вип. 59. – С.214-220. (ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Фокін С.Б. Іхтіоніми для іспансько-українських перекладних словників. Розглянуто проблеми поліморфізму та асиметрії термінів на позначення видів риб віспанській та українській мовах; проаналізовано проблеми їх представлення у двомовнихперекладних словниках, родо-видові відношення між ними, варіантність наукових, товарних інародних назв. Пропонуються підходи до перекладу цих термінів залежно від ситуації перекладу. Fokin S.B. Ichthyonyms for Spanish-Ukrainian translational dictionaries.The article isfocused on several problems of ichthyonyms translation, such as their polymorphism, asymmetry inSpanish and Ukrainian. Their presentation in translational bilingual dictionaries is also treated,as well as the hyponymic/hyperonymic reletionships between these terms. Approaches totranslation of ichtyonyms depending on the situation of translation are proposed.

Фокін С.Б. Іхтіоніми для іспансько-українських перекладних словників // Записки з романо-германської філології. – Одеса: ПП “Фенікс”, 2011. – Вип. 26. – С. 265–274.(ЗАВАНТАЖЕННЯ СТАТТІ)Формати термінологічних карток (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Принципи впорядкування термінографічних баз даних (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Характеристики термінологічних словників (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Критерії вибору термінологічних синонімів (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Способи пошуку прецедентного перекладу терміна(ЗАВАНТАЖЕННЯ)Фокін С.Б. Паралелізм та розбіжності суфіксів -ин(-ін)/-ina, -ит(-іт)/-ita в українському та іспанському термінотворенні // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 316-322.(ЗАВАНТАЖЕННЯ)Основні принципи пошуку в корпусі(ЗАВАНТАЖЕННЯ)Метод абстрагування (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Актуальність бакалаврвської роботи (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Метод аналізу (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Оформлення списку джерел у бакалаврській роботі(ЗАВАНТАЖЕННЯ)Емпіричний матеріал бакалаврської роботи (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Етапи захисту бакаларвської роботи(ЗАВАНТАЖЕННЯ)Практичний (експериментальний) розділ бакалаврської роботи (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Метод інтерпретації (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Роль консультацій з керівником бакаларвської роботи (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Компонентний аналіз (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Мета і завдання бакалаврської роботи (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Методи дослідження(ЗАВАНТАЖЕННЯ)Об'єкт і предмет дослідження у бакалаврській роботі (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Огляд теоретичного матеріалу у бакалаврській роботі (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Метод синтезу (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Теоретичний матеріал у бакалаврській роботі (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Трансформаційний метод; стилістичний аналіз (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Усна презентація бакаларвської роботи (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Відповіді на зауваження під час захисту (ЗАВАНТАЖЕННЯ)Вступ до бакалаврської роботи(ЗАВАНТАЖЕННЯ)Висновки бакалаврської роботи (ЗАВАНТАЖЕННЯ)